Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Privacy Statement

Privacyverklaring ACSCamperdealer B.V.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ACSCamperdealer B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk: “ACSCamperdealer B.V.”).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor ACSCamperdealer B.V. is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. ACSCamperdealer B.V. spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze ACSCamperdealer B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van ACSCamperdealer B.V., is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking:

ACSCamperdealer B.V. zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het uitvoeren van de SaaS-diensten, waaronder het voortdurend verder verrijken van de databases;
Het verwerven van nieuwe klanten en overige marketing;
Het afhandelen van bestellingen voor reprodiensten;
Het communiceren met klanten vanwege onder andere support, facturatie en incasso, uitbreiding functionaliteit;
Het voor marketingdoeleinden plaatsen van content op social media;
Het voeren van de financiële administratie en personeels-/salarisadministratie;
Categorieën persoonsgegevens:

Van klanten: Naam en functie contactpersoon, geslacht, emailadres, doorkiesnummer/mobiel nummer, IP-adres en bezoekhistorie, voicelog telefonisch contact met ACSCamperdealer B.V., eventuele persoonlijke quotes geplaatst op het online-platform; (adres, woonplaats, banknummers etc. betreffen uitsluitend de zakelijke gegevens),
Van medewerkers: Naam, adres, woonplaats, BSN, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, bankgegevens, salarisgegevens, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, verzuimgegevens en overige werk-gerelateerde gegevens, foto’s, quotes.
Grondslag voor gegevensverwerking

ACSCamperdealer B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van ACSCamperdealer B.V., of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

Overeenkomst: Voor het leveren van diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen de klant en ACSCamperdealer B.V.. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
Wettelijke plicht: ACSCamperdealer B.V. verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op ACSCamperdealer B.V. rust.
Gerechtvaardigd belang: Indien ACSCamperdealer B.V. een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is ACSCamperdealer B.V. gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
Toestemming: Als ACSCamperdealer B.V. persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal ACSCamperdealer B.V. uw toestemming vragen voordat ACSCamperdealer B.V. de persoonsgegevens gaat verwerken.
Delen en doorgifte van persoonsgegevens

ACSCamperdealer B.V. kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

ACSCamperdealer B.V. maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft ACSCamperdealer B.V. verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

ACSCamperdealer B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal ACSCamperdealer B.V. geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

ACSCamperdealer B.V. waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

ACSCamperdealer B.V. heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens ACSCamperdealer B.V. betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. ACSCamperdealer B.V. vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen. U heeft de volgende rechten:

Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door ACSCamperdealer B.V. over u verwerkte persoonsgegevens;
Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
Recht op gegevens wissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien ACSCamperdealer B.V. deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, ACSCamperdealer B.V. de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking doeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door ACSCamperdealer B.V. over te laten dragen aan een andere organisatie;
Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ACSCamperdealer B.V.. Bij een dergelijk verzoek zal ACSCamperdealer B.V. de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.
Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van ACSCamperdealer B.V., kunt u dit melden bij ACSCamperdealer B.V. zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Website Autoriteit Persoonsgegevens